Trở về trang chủ

ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN

03/08/2018

Trang web này thuộc quyền sỡ hữu và được vận hành bởi Công ty TNHH KIM BROS.

Vui lòng đọc kỹ các điều kiện và điều khoản dưới đây. Bằng việc truy cập vào trang web www.askorean.com  bao gồm bất kỳ Trang Web nào tại tên miền này, Quý khách đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều kiện và điều khoản dưới đây. Nếu Quý khách không đồng ý với các điều kiện và điều khoản này, xin vui lòng không truy cập vào Trang web.

I - TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN

1, Quy định chung

Định nghĩa:

“Khách hàng” là những cá nhân, tổ chức, hoặc bất kỳ ai truy cập và sự dụng trang www.askorean.com dưới mọi hình thức.
“Trang web” là trang web www.askorean.com (sau đây được gọi là ASKOREAN) bao gồm cả các trang liên kết đối với các sản phẩm và dịch vụ của ASKOREAN.

“Điều khoản” là những điều kiện và điều khoản mà người truy cập trang www.askorean.com cần phải tuân theo.

Với tư cách là khách hàng, bạn đang đồng ý với các điều khoản và  điều kiện khi sử dụng các websites và các tên miền (bao gồm trang web, tên miền chính, tên miền phụ và các phần phụ khác), bất kỳ dịch vụ nào hiện có thông qua website hoặc cung cấp bởi Askorean. Công ty TNHH KIM BROS sở hữu, điều hành và cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ tuỳ thuộc vào mức độ yêu cầu của bạn, trong điều kiện không thay đổi bất kỳ điều khoản và điệu kiện nào dưới đây, hoặc các quy tắc điều hành, thủ tục, chính sách khác mà có thể được chỉnh sửa hoặc bổ sung và công bố trên trang ASKOREAN. Nếu như không đồng ý với những điều khoản, điều kiện, quy định, chính sách hoặc thủ tục được nêu ra, vui lòng không sử dụng dịch vụ. Điều khoản sử dụng có thể được sửa đổi trên một sự kiện dựa vào thoả thuận bằng văn bản được ký giữa bạn và đại diện chính thức của ASKOREAN, hoặc bởi ASKOREAN theo như quy định tại mục 2 dưới đây.

2, Chỉnh sửa: Có thể chúng tôi sẽ cần sửa đổi những Điều khoản và Điều kiện này vào bất kì lúc nào. Trước khi sửa đổi Trang web, chúng tôi sẽ thông báo đến bạn. Chúng tôi sẽ làm việc đó bằng cách đăng một thông báo trên Trang web của chúng tôi ít nhất mười bốn (14) ngày trước khi những thay đổi có hiệu lực và được thi hành. Bạn sẽ bị ràng buộc bởi Điều khoản và Điều kiện sửa đổi nếu bạn (tiếp tục) ghé thăm, truy cập hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi hoặc có được hay sử dụng bất kì dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web của chúng tôi sau khoảng thời gian thông báo mười bốn (14) ngày kể trên kết thúc.

 

II - VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN.

1. Các dịch vụ

 

ASKOREAN cung cấp cho bạn quyền (không độc quyền, không được chuyển nhượng, không cấp phép) để truy cập và sử dụng dịch vụ với mục đích là đăng thông tin và tìm kiếm các thông tin về các lĩnh vực mà trang web đưa ra. Thông tin của bạn được đăng ký trên trang web trong trường hợp phù hợp với Điều khoản Sử dụng này, và  trong phạm vi cho phép của tất cả các luật và quy định (trong và ngoài nước) được áp dụng. Như đã nói ở trên, bạn sẽ không và không cho phép bất cứ ai khác, trực tiếp hoặc gián tiếp : sửa đổi, sao chép hoặc tạo ra các dẫn xuất của bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc nội dung trang web (như định nghĩa dưới đây), đảo ngược, tháo rời, dịch ngược hoặc cố gắng khám phá mã nguồn hoặc cấu trúc, trình tự và tổ chức của tất cả hoặc một phần của các dịch vụ (ngoại trừ việc hạn chế này không được quy định trong các mức độ hạn chế về kỹ thuật đảo ngược bị cấm bởi luật pháp địa phương) ;  thuê, cho thuê, bán lại, phân phối hoặc sử dụng các dịch vụ cho chung dịch vụ, hoặc các mục đích thương mại (trừ các mục đích thương mại hạn chế về thu lệ phí đăng ký sự kiện thông qua các trang web với tư cách nhà tổ chức, phù hợp với Điều khoản Sử dụng này);  loại bỏ hoặc thay đổi bất kỳ quyền sở hữu hay nhãn trên hoặc trong các Dịch vụ hoặc trang web nội dung, hoặc  tham gia vào bất kỳ hoạt động nào cản trở hoặc phá hoại các dịch vụ.

 

III - NỘI DUNG.

1. Nội dung trang web

 Bạn đồng ý rằng tất cả các tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin, dữ liệu, phần mềm, văn bản, các yếu tố thiết kế, đồ họa, hình ảnh và nội dung khác (gọi chung là “nội dung”), có trong hoặc gửi qua dịch vụ hoặc có sẵn của ASKOREAN liên quan đến dịch vụ (gọi chung là "nội dung trang web") được bảo vệ bởi luật bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bí mật thương mại hoặc tài sản trí tuệ và quyền và luật sở hữu khác. ASKOREAN có thể sở hữu các nội dung trang web hoặc các phần của nội dung trang web có thể được cung cấp cho ASKOREAN thông qua thỏa thuận với các bên thứ ba. Trừ khi được cho phép bởi ASKOREAN bằng văn bản hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng chức năng dự định của các Dịch vụ, bạn đồng ý không bán, cấp phép, cho thuê, sửa đổi, phân phối, sao chép, tái sản xuất, truyền tải, hiển thị công khai, thực hiện công khai, công bố, điều chỉnh, chỉnh sửa hoặc tạo sản phẩm phái sinh của bất kỳ nội dung trang web, hoặc gửi bất kỳ nội dung trang web trên bất kỳ trang web khác hoặc trong một môi trường máy tính nối mạng với mục đích nào. Tái tạo, sao chép, phân phối bất kỳ nội dung trang web cho bất kỳ mục đích nào khác đều bị nghiêm cấm mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của ASKOREAN. Bạn sẽ sử dụng nội dung trang web chỉ với mục đích được cho phép bởi Điều khoản Sử dụng  Dịch vụ này và bất kỳ luật lệ và quy định (trong và ngoài nước) được áp dụng. Các quyền lợi không công nhận ở đây đều được bảo vệ.

2. Nội dung của bạn

 Người sử dụng chịu trách nhiệm về bất cứ nội dung thông tin gửi lên hoặc truyền đi qua trang web Askorean.com và không được phép hoặc cho phép người khác tạo ra bất cứ sự khó chịu, phiền toái, quấy rầy nào đối với ASKOREAN cũng như đối với bất kỳ khách hàng hoặc người sử dụng khác.

Bạn cam kết sử dụng trang web trong chừng mực phù hợp với tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý không sử dụng trang web để gửi lên, truyền đi, phân tán, liên kết các nội dung mà:

Chứa các thông tin quảng cáo

Vi phạm các luật, các quy định của Chính Phủ Việt nam.

Vi phạm các quy định về bản quyền, nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu cá nhận.

Chứa các thông tin có tính khiêu dâm, kích động, phỉ báng.

Phá hoại tính an toàn, tính đồng nhất, các giao diện của trang web.

Bất cứ vi phạm nào đối với các quy định trên, ASKOREAN sẽ huỷ bỏ quyền sử dụng website của người vi phạm.  Đồng thời tuỳ theo mức độ vi phạm mà người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

IV - KHƯỚC TỪ ĐẢM BẢO.

ASKOREAN KHÔNG HỨA HẸN MỌI THỨ VỀ DỊCH VỤ CỦA MÌNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, NHỮNG BẢO ĐẢM THƯƠNG MẠI, QUYỀN SỞ HỮU, VI PHẠM HAY ĐIỀU CHỈNH CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

ASKOREAN KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG :  CÁC DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG MỌI YÊU CẦU CỦA BẠN,  DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN, HOẶC KHÔNG CÓ LỖI,  KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ SẼ CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY, TOÀN BỘ CÁC DỊCH VỤ (HOẶC BẤT CỨ PHẦN NÀO) SẼ ĐÁP ỨNG MONG ĐỢI CỦA BẠN, HOẶC  MỌI LỖI TRONG DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA. ASKOREAN  KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NỘI DUNG, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, HÀNH ĐỘNG HOẶC KHÔNG HÀNH ĐỘNG CỦA BẤT KỲ NGƯỜI SỬ DỤNG NÀO.  ĐIỀU NÊU TRÊN TUYÊN BỐ SẼ KHÔNG ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI BỊ CẤM CỦA LUẬT PHÁP. MẶC DÙ ĐÃ NÓI Ở TRÊN, BẠN CÓ THỂ BÁO CÁO CÁC HÀNH VI VI PHẠM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI THAM GIA, KHÔNG PHẢI NGÂN HÀNG/DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VÀ / HOẶC BÊN THỨ BA LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ VỚI  ASKOREAN. ASKOREAN CÓ THỂ TUỲ Ý ĐIỀU TRA YÊU CẦU BỒI THƯỜNG VÀ CÓ HÀNH ĐỘNG CẦN THIẾT.

ASKOREAN có các biện pháp bảo mật cho trang web và các dịch vụ cung cấp. Tuy nhiên, ASKOREAN không thể đảm bảo tuyệt đối trang web khỏi các hành động phá hoại hoặc các loại virus từ Internet.

ASKOREAN không có bất cứ bảo đảm nào hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hay hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào trên website này. Định kỳ ASKOREAN sẽ bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng và thông tin trên website này mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, ASKOREAN sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm mang lại do việc sử dụng thông tin từ website này, cũng như bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin.

Việc sử dụng thông tin tại web site này là hoàn toàn tùy thuộc vào rủi ro riêng của người sử dụng. Trong bất kỳ trường hợp nào, ASKOREAN hoặc các đại diện của mình sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tất yếu nào.

Trang web của ASKOREAN bao gồm các đường liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của ASKOREAN hoặc chứa các thông tin do các bên thứ ba cung cấp. Do vậy, ASKOREAN không chịu trách nhiệm về các lỗi hoặc thiếu sót trong thông tin trích dẫn và các nội dung, quyền riêng tư, tính bảo mật của các trang web liên kết đến cũng như các thiệt hại nếu có khi bạn truy nhập, sử dụng các trang web đó.

V - BẢO MẬT.

Tất cả các thông tin do bạn cung cấp hoặc ASKOREAN thu thập trong quá trình kết nối với các dịch vụ được quản lý bởi Chính sách bảo mật của ASKOREAN, mà tại đây được đưa vào tài liệu tham khảo của Điều khoản Sử dụng này. ASKOREAN khuyến cáo bạn nên xem lại chính sách bảo mật kỹ càng. Đặc biệt, nên lưu ý rằng ASKOREAN có thể sử dụng thông tin nhận được hoặc thu thập liên quan đến người dùng phù hợp với các điều khoản của Chính sách bảo mật cho mục đích thực hiện các Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng để tiếp thị hay quảng cáo các các dịch vụ khác mà bạn có thể quan tâm đến. Hơn nữa, bất kỳ thông tin được gửi hoặc cung cấp bởi bạn đến các Dịch vụ có thể truy cập công khai và/hoặc chia sẻ, cung cấp cho bên thứ ba. Bạn nên tự bảo vệ thông tin riêng tư hoặc những thông tin quan trọng với bạn. ASKOREAN không chịu trách nhiệm bảo vệ bất kỳ thông tin nào như vậy và không chịu trách nhiệm cho việc bảo mật thư điện tử hoặc các thông tin khác được truyền qua Internet hay bất kỳ mạng khác mà bạn có thể sử dụng. Xin lưu ý rằng nếu bạn quyết định tiết lộ thông tin cá nhân trên các dịch vụ, thông tin này có thể được công khai và/hoặc chia sẻ, cung cấp cho bên thứ ba. ASKOREAN không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho các hành vi của bạn hoặc bất kỳ người dùng khác (cho dù là nhà tổ chức, người tham gia, không phải nhà tổ chức hoặc bất kỳ ai khác) sử dụng dịch vụ

VI - THÔNG BÁO.

Thông báo cho bạn có thể được gửi thông qua email hoặc đường bưu điện đến địa chỉ trong hồ sơ lưu trữ của ASKOREAN. Dịch vụ cũng có thể cung cấp thông báo về những thay đổi trong Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này hoặc các vấn đề khác bằng cách hiển thị thông báo hoặc liên kết để thông báo cho bạn về các dịch vụ.

Hành vi vi phạm: Xin vui lòng báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm các điều trong Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này qua email đến Support@askorean.com

Luật áp dung và thẩm quyền

Các điều khoản sử dụng này được điều chình và diễn giải theo pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan tới các Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ tranh chấp phát sinh liên quan đến Trang web sẽ được ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải thiện chí. Nếu trong vòng 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày một bên thông báo bằng văn bản cho bên kia biết về sự tranh chấp phát sinh mà vẫn không được giải quyết, mỗi bên có thể đưa vụ việc tranh chấp đó ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) để giải quyết. Bên thua kiện sẽ chịu toàn bộ chi phí khác liên quan mà bên thắng kiện phải bỏ ra để theo đuổi vụ kiện.

Hiệu lực từng phần

Tất cả các điều khoản và từng phần của các điều khoản này sẽ có hiệu lực riêng và độc lập với các điều khoản khác. Nếu có bất kỳ điều khoản nào vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành theo pháp luật Việt Nam, thì hiệu lực, tính hợp pháp và khả năng thi hành của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng dưới bất kỳ hình thức nào.